آموزشی

نیاز شدید صنایع امروزی به داشتن اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی
نیاز شدید صنایع امروزی به داشتن اتوماسیون صنعتیاتوماسیون صنعتی1-مقدمهدر شرایط حاضر، زندگی بشر با تغییرات و نو آوریهای بسیاری رو به رو شده است. به طوری که این تغییرات اساساً در اثر به وجود آمدن تکنولوژی های جدید بوده اند. در واقع نیاز به پیشرفت در امور و صنایع مختلف است که باعث به وجود آمده تکنولوژی هایجدید شده که در اثر آن شاهد رخ دادن تغییراتی اساسی در بخش های مختلفی از زندگی بشر هستیم.در این بین، باید گفت که در بین بخش های مختلف کاری و تجاری، این صنایع هستند که همواره با تغییرات اساسی رو به رو می شوند. چرا که کسب موفقیت در بالا بردن بهره وری، از جمله عوامل حساس و اساسیدر این حوزه بوده و برای رسیدن به بهره وری هر چه بیش تر، نیاز است که همواره تغییرات و نوآوری هایی در دل صنایع مختلف به وجود بیایند.حال یکی از این فناوری های جدید به وجود آمده،اتوماسیونصنعتی می باشد. به طوری که اتوماسیون صنعتی با پیدایش خود، توانسته است که تحولات عظیمی را در بخش های مختلفی از صنعت به وجود آورد. بدین صورت که با ایجاد تغییرات و استفاده از اتوماسیون های صنعتی، صنایع مختلفتوانسته اند که میزان تولیدات و بهره وری خود را به نسبت بالایی افزایش دهند.  2-چگونگی تأثیر اتوماسیون صنعتیهمانطور که گفته شد، پیاده سازی و وارد کردناتوماسیون صنعتی در دل امور، به عنوان یکی از کلیدی ترین روش های افزایش بهره وری تلقی می گردد. حال در ا رتباط با این موضوع این سوال پرسیده می شود که اتوماسیون صنعتی، چرا و چگونه می تواند تغییرات مثبتی را در روند فعالیت صنایع مختلف داشته باشد؟در پاسخ به این سوال باید گفت که اتوماسیونصنعتی توانسته است که بسیاری از امور غیر ضروری موجود در دل صنایع مختلف را از بین ببرد. در واقع کارهایی که باعث کندتر انجام شدن امور کلی یک صنعت می شدند، توسط اتوماسیون صنعتی غیر لازم تلقی شده و از چرخه فعالیت صنایع، حذف می گردند.بنابراین دیگر در انجام امور، نیازی به وجود کارهای اضافی نمی باشد. پسدر کل زمان انجام امورات کلی در یک صنعت مخصوص کاهش یافته و روند انجام فعالیت ها، سرعت بیش تری را به خود می گیرد. حال باید در نظر داشت که اتوماسیون صنعتی، نه تنها چرخه انجام امور را از وجود کارهای اضافیپاک می کند، بلکه با از بین بردن امور اضافی، قادر است که از بروز هزینه های اضافی مربوط به انجام این امور نیز صرفه جویی نماید.در واقع بدین ترتیب، ورود اتوماسیون صنعتی در دل یک صنعت و یاکار، باعث خواهد شد تا آن مرکز هم از نظر زمانی و هم از نظر هزینه، صرفه جویی های بسیاری را داشته باشد. حال از آن جایی که زمان و هزینه به عنوان دو فاکتور کلیدی در افزایش بهره وری یک صنعت به شمار می روند، پس در کل شاهدافزایش میزان بهره وری در امور خواهیم بود. 3-صورت های مختلفی از اتوماسیون صنعتیحال باید گفت که اتوماسیون صنعتی همواره خود را دریک شکل و ظاهر در انجام امور نشان نمی دهد. بلکه ممکن است اتوماسیون صنعتی در روش ها و ابعاد مختلفی وارد یک صنعت شده و تأثیرات خود را نشان دهد.چرا که مثلاً ممکن است برخی از صنایع تنها نیاز به استفادهاز اتوماسیون صنعتی در بخش خاصی از امور خود باشند و یا این که ممکن است برخی دیگر از صنایع نیز نیاز داشته باشند که کل امور خود را تحت تسلط و کنترل اتوماسیون صنعتی قرار دهند.بنابراین با توجه به نیاز آن صنعت به اتوماسیون صنعتی، شاهدنفوذ و به کارگیری این تکنولوژی در دل امور مختلف خواهیم بود. از طرفی دیگر، باید در نظر داشت که ممکن است در برخی از جاها نیز به شکل های مختلفی، نیاز به استفاده از اتوماسیون باشیم.در واقع با توجه به نیاز صنعت و احتیاج برای پیشرفت دربخش مشخصی از کار، از اتوماسیون های مختلفی استفاده  کنیم که هر یک از آن ها می توانند تأثیرات و کاربردهای متنوعی را داشته باشند. پس برای این که بتوانیم کارایی پیاده سازی یک اتوماسیون صنعتی را افزایش دهیم، اولاً بایدبه نیازهای صنعت مورد نظر پی ببریم و سپس با توجه به این نیازها، از اتوماسیون مناسب برای افزایش بهره وری در کارها و امور آن صنعت استفاده نماییم. 4-تأثیر وجود اتوماسیون صنعتی بر روی نیروی کارییکی دیگر از مسائل مطرح در کار با اتوماسیون های صنعتی، تأثیراین تکنولوژی بر روی نیروی انسانی می باشد. در حالت کلی بایدگفت که استفاده از اتوماسیون صنعتی، باعث خواهد شد تا میزان نیاز به نیروی انسانی فعال، بسیار کم تر از قبل شود.در واقع در اتوماسیون صنعتی، روند انجام امور، شکل مکانیزه تریرا به خود می گیرد و در برخی از جاها، دیگر نیاز به وجود نیروی انسانیکمکی به هیچ وجه احساس نمی شود. به طوری که در این موارد بیش تر از وجود نیروی کامپیوتری و استفاده از استانداردهای مناسب در راستای انجام و به راه انداختن امور مختلف استفاده می شود.از طرفی دیگر در پیاده سازی یک سیستم اتوماسیون صنعتی، در عینحال که به نیروی کاری کم تری نیاز خواهیم داشت، در این راستا نیروهای مورد استفاده هم باید از دانش علمی تقریباً مناسبی برای تعامل با اتوماسیون صنعتی برخوردار باشند.در واقع باید سواد فعالیت هم سو با اتوماسیون صنعتی را داشته باشند. چراکه استفاده از افراد بی تجربه و نا آگاه، به جای آن که باعث افزایش بهره وری در کار شود، باعث خواهد شد تا عملکرد اتوماسیون صنعتی با مشکل رو به رو شدهو حتی با ضررهای مالی نیز رو به رو شویم. پس نیاز به استفاده از نیروی کاری ماهر به عنوان یکی از اساسی تری نیازها در استفاده از اتوماسیون صنعتی، مطرح می باشد. 5-نتیجه گیریدر کل باید گفت که با توجه به تأثیرات شگرف اتوماسیون صنعتی بر بهتر و بهینهتر انجام شدن امور، صنایع مختلف، مجاب به استفاده از اتوماسیون های صنعتی در دل امور خود هستند. چرا که در نگاه اول، استفاده از روش های سنتی دیگر به مانند قبل بهینگی مورد نظر را در صنایع نداشته و در نگاه دوم نیز باید در نظر داشت که برای این که یک صنعتبتواند دارای توان رقابتی با صنایع هم حوزه‎ی خود باشد، باید از اتوماسیون صنعتی در انجام امور خود استفاده نماید.

نوشته های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *